Meet Liladar, the Neuromuscular Massage

Meet Liladar, the Neuromuscular Massage

Elevating Amsterdam's Massage Scene.

In the bustling streets of Amsterdam's high-end circles, there's a name that's been whispered for seven years now – Liladar. Renowned for his mastery in neuromuscular massage treatments, Liladar has carved a niche for himself in the city's elite circles. However, what truly sets him apart isn't just his exceptional skill but also his unwavering commitment to his clients' privacy and well-being.

In an era where discretion is paramount, Liladar stands as a paragon of professionalism. With a steadfast dedication to honoring his clients' privacy, he ensures that each session is a sanctuary where individuals can unwind without worry or intrusion.

What truly distinguishes Liladar's practice is his personalized approach to bodywork. Recognizing that every individual is unique, he eschews the one-size-fits-all approach commonly seen in the industry. Instead, he meticulously tailors each massage session to address the specific needs and concerns of his clients, ensuring that they receive the utmost care and attention.

But Liladar's commitment to his clients doesn't end with the massage table. Understanding that certain ailments require ongoing care, he offers extended treatment plans spanning over a month. This comprehensive approach allows for sustained progress and optimal results, ensuring that clients not only feel better in the short term but also experience lasting benefits in the long run.

Whether it's alleviating muscle tension, enhancing flexibility, or promoting overall well-being, Liladar's expertise shines through in every session. With him, clients aren't just receiving a massage – they're embarking on a journey towards holistic health and rejuvenation.

In a city known for its vibrant culture and discerning tastes, Liladar has emerged as a beacon of excellence in the realm of massage therapy. With his unparalleled skill, unwavering dedication, and commitment to client satisfaction, he has rightfully earned his place among Amsterdam's elite. So, the next time you seek a moment of tranquility amidst the chaos of urban life, look no further than Liladar – Amsterdam's neuromuscular maestro.

When to Book a Neuromuscular Massage

In today's fast-paced world, self-care isn't just a luxury selfcare welness – it's a necessity. With the daily stresses of work, life, and everything in between, it's easy for tension to build up in our bodies, leading to discomfort and even pain. While there are countless ways to unwind, one highly effective method that's been gaining traction is neuromuscular massage therapy. But when exactly should you consider booking a session? Let's delve into the reasons and occasions that make neuromuscular massage a worthy investment in your well-being.

  1. Persistent Muscle Tension: If you find yourself constantly battling tight, knotted muscles – whether due to stress, poor posture, or physical exertion – neuromuscular massage could be the solution you've been searching for. By targeting trigger points and releasing tension deep within the muscle tissue, this specialized form of massage can provide significant relief and restore mobility.

  2. Chronic Pain Management: Living with chronic pain can be debilitating, affecting every aspect of your life. Whether it's back pain, migraines, or fibromyalgia, neuromuscular massage therapy offers a holistic approach to pain management. By addressing the underlying muscular issues contributing to your discomfort, it can help alleviate symptoms and improve your quality of life.

  3. Injury Rehabilitation: Recovering from an injury can be a lengthy and challenging process. Neuromuscular massage therapy can play a crucial role in speeding up recovery and restoring function. By enhancing blood flow, reducing inflammation, and promoting tissue repair, it aids in the healing process while preventing future complications.

  4. Stress Relief and Relaxation: In today's hectic world, finding moments of relaxation can feel like a rare luxury. Neuromuscular massage therapy provides not only physical but also mental rejuvenation. By triggering the body's relaxation response and reducing stress hormones, it promotes a sense of calm and well-being, leaving you feeling refreshed and revitalized.

  5. Performance Enhancement: Whether you're an athlete striving for peak performance or a weekend warrior pushing your limits, neuromuscular massage therapy can help optimize your physical capabilities. By improving muscle function, flexibility, and range of motion, it enhances athletic performance while reducing the risk of injury.

Ultimately, the decision to book a neuromuscular massage boils down to prioritizing your health and well-being. Whether you're seeking relief from pain, stress, or simply aiming to optimize your physical performance, this specialized form of massage therapy offers a myriad of benefits. So, the next time you feel the weight of the world on your shoulders, consider treating yourself to a neuromuscular massage – your body will thank you for it.

Book your massage with Liladar via whats app : +351 921 287 897

liladar massage amsterdam
liladar massage amsterdamliladar massage amsterdam
liladar massage amsterdam
March 28, 2024 — OHMat Amsterdam
ohmat, yoga mats, amsterdam, black, pink, krishna, krishna-pu-extra-strong-grip, debbie jongejan, dutch, oh mat, printed yoga mat

Holistik Holistik Holistik.. & WIN een OHMat!

 

ohmat, hot custom printed yoga mat , debbie jongejan, holistik, karlijn visser, evelyn van hasselt, yogamat

Hoe vaak kijk je tijdens een yoga practice bewust vanuit de downward facing dog naar beneden om je mat te bewonderen? Nooit? Dan gaan we daar vanaf nu verandering in aanbrengen. Onlangs verscheen Debbie Jongejan als stralend zonnetje op ons pad. Debbie is yoga teacher en ontwerpt organic yogamatten met de meest prachtige healing designs. Wij mogen deze week 2 keer een OHMat weggeven t.w.v. €85. 

WIN: organic yogamat van OHMat met gave print t.w.v. €85

Een yogamat van natuurlijk rubber zonder onaangename chemische geur. OHMat is daarnaast vegan proof en heeft een super zachte toplaag van microvezel. Daar wilden we meer over weten. En het leuke is dat Debbie niet alleen haar verhaal vertelt, maar ook nog eens 2 matten weg geeft.

~

 

Waarom ben je met OHMat gestart?

Debbie: Ik woonde toentertijd in Ubud (Bali) en had alles in Amsterdam achtergelaten. Ik merkte dat ik niet de volste potentie van mezelf leefde op dat moment. In Ubud had ik tijd om elke dag yogalessen te volgen in de Yogabarn. Ondertussen werkte ik door veel lagen van mezelf heen op de yogamat. Ik realiseerde me dat mijn kleurrijke karakter – en dat van mijn mede yogi’s – totaal niet overeen kwam met de saaie en best viezige mat waar we onze practice op deden. Nadat ik uit een traditionele Balinese ceremonie kwam wist ik dat ik weer wilde gaan ontwerpen. En hoe leuk als dat yogamatten zouden worden?! Zo werd OHMat geboren: een kwalitatieve duurzame yogamat die je geest kalmeert. Inclusief een spirituele print die je helpt vanuit je volledig potentieel te kunnen leven.

 ~

Is yoga in het Westen anders dan in India?

Debbie: Van oorsprong wordt Yoga in India zonder mat gedaan. Nog steeds zie je de Sadhus (holy persons) in India zonder yogamat hun Zonnegroet doen ‘s ochtends aan de rivier de Ganges. Zij offeren hun eerbetuigingen aan de zon, die zij als God eren. Yoga is overgebracht uit India naar het Westen, maar wordt hier voornamelijk in beginsel beoefend als een soort van veredelde gymnastiek oefening. Let’s be real: hoeveel procent van een doorgaande yogales ziet de zonnegroet als een geschenk of verdieping om connectie te maken met de Supersoul? Wij leven niet langs de Ganges, wij leven langs de Hollandse grachten en fietsen naar een warme studio waar we gewoon even flink met dat lijf willen werken. Zelfs ik, die toch echt van mijn dagelijkse portie devotie houd, offer niet dagelijks mijn zonnegroet aan onze geliefde zonneplaneet.

~

Hoe belangrijk is een goede yogamat?

Debbie: We leven in een materialistische Westerse wereld en zijn geen mystical yogisAnatomisch gezien kunnen we niet ‘cold turkey’ gaan en yoga doen op een houten parketvloer. Dat zou ons lijf en geest duur komen te staan. Vandaar dat we een goede yogamat nodig hebben. Maar wat betekent dan een goede mat? Het aanbod is groot en je moet goed weten wat jouw lichaam nodig heeft. 100% natuurlijke materialen zijn voor mij bijvoorbeeld heel belangrijk. Zonder concessies. Dan maar even doorsparen. Maar een goedkoop plastic matje kan echt niet meer. Niet voor onze lieve moeder Aarde en ook niet voor je yoga practice. Je glijdt alle kanten op en hebt onvoldoende fundering voor je lijf. Je gaat toch ook niet blote voeten een marathon lopen? OHMat is duurzaam gemaakt van natuurrubber en gaat jaren mee. De toplaag is van vegan micro fibre. Ideaal voor zwetende handen en voeten, want het voorkomt uitglijden. De print is op waterbasis. Zelfs na vele douchebeurten om je mat te reinigen blijft die bright and shinny.

~

Hoe voorkom je een glijdende yogamat?

Debbie: Meestal kom je glijdende matten tegen in de grotere yogascholen. Glij je uit op een rubberen mat? Dan is je lichaam te warm en kan het rubber je zweet niet absorberen. Dat doet een OHMat wel vanwege het natuur rubber, waardoor de mat juist een extra sterke grip geeft als je gaat zweten. En wow, yin yoga op de zachte toplaag van een OHMat… Geloof mij, daar kan een studiomat nooit aan tippen. Tip: ik spray vaak Organic Essential Oils (bijv. van DoTERRA) over mijn mat voordat ik begin. Zo spray ik mezelf heerlijk naar de zevende hemel!

~

We mogen we 2 OHMat yogamatten weggeven ter waarde van €85. 

Winnen? Dan vragen we je om 2 dingen te doen:

1) Volg Holistik en OHMat op Instagram
2) Vul je gegevens in op de website van HOLISTIK en schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief van Holistik

August 16, 2017 — OHMat Amsterdam